Nature loves variety. Unfortunately society hates it